Informácie

1. Identifikačné údaje podniku

   Obchodné meno: DELTA ONLINE, s.r.o.
   Sídlo: Pri salaši 2, 040 17 Košice
   IČO: 36 474 711
   IČ DPH: SK2020004305
   DIČ:2020004305
   Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I , odd. Sro, vložka.č. 19421/V
 
  

2. Rozsah ponúkaných služieb

Firma poskytuje služby v oblasti elektroinštalácii, počítačových sietí, virtuálnych privátnych sietí, infraštruktúrnych riešeniach s prístupom do celosvetovej siete internetu a kompletného zabezpečenia v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky.
DELTA ONLINE realizuje riešenia "na klúč" podľa želania zákazníka, od analýza projektu, cez realizáciu, odovzdanie diela s príslušnými certifikátmi až po garantovaný servis. 
 

3. Štandardné zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre verejné elektronické   komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách v znení   neskorších predpisov.
Vo všeobecných obchodných podmienkach sa nachádzajú aj informácie s popisom služieb ,práva a povinnosti DELTY ONLINE, účastníkov , doby trvania zmluvy , podmienky za akých je možné odstúpiť od zmluvy resp. ju vypovedať. Všeobecné podmienky sa nachádza na uvedenom odkaze:
 

4. Spracovanie osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov sa riadi Zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Firmy spracuvávajú osobné údaje odberateľov ( zákazníkov ) za účelom uplatnenia si práv a povinností zo záväzných predpisov SR. Za týmto účelom sa spracuvávajú identifikačné údaje ( Meno, IČO, DIČ, č.OP)a adresné údaje.  Osobné údaje sa uchovávajú počas nevyhnutnej doby splnenia si účelu. 
 

5. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v sekcii Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:
 

6. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok , vrátane podrobností je obsiahnutý v bode 9. Všeobecných obchodných podmienok  a  nachádza sa na uvedenom odkaze :
 
Reklamácia tovaru zakúpeného spotrebiteľom je zadefinovaná v Obchodných podmienkach pre predaj tovaru spotrebiteľom a  je uverejnená medzi Ostatnými dokumentmi a informáciami.
 

7. Druhy ponúkaných služieb

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj o služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze :
 

8. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Firma ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod  môžu využívať všetci naši zákazníci.
 

9. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Firma ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod  môžu využívať všetci naši zákazníci.
 

10. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v Cenníku pre služby Internet, ktorý je dostupný na uvedenom odkaze :

11. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Základnou povinnosťou zákazníka je riadne a včas platiť faktúry za poskytnuté a dodané služby.Zákazník môže byť niekoľkými formami upozornení nato, že má neuhradené faktúry resp. je v omeškaní s platbou.  Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, v Cenníkoch, , ktorý bol platný v čase uzatvorenia zmluvy. Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby ako aj Cenníky sú dostupné na uvedenom odkaze:
 

12. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, sa nachádza v s sekcii Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:
 

13. Bez poplatku informácie

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú zákazníkom k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: